Szkolenia

Szkolenia

Podobnie jak cała polska gospodarka, rynek szkoleń dynamicznie się zmienia. Rosną wymagania wobec pracowników działów HR oraz trenerów wewnętrznych i zewnętrznych, od których oczekuje się stałego doskonalenia umiejętności zawodowych. Szefowie firm życzyliby sobie, aby pieniądze inwestowane w szkolenia pracowników przynosiły natychmiastowe i realne korzyści. Tymczasem nie zawsze można szybko określić rezultaty udziału pracowników w kursach czy treningach. Na kadrowcach spoczywa zwykle odpowiedzialność za zamówienie odpowiedniego do potrzeb firmy szkolenia. I przede wszystkim do nich jest zaadresowana niniejsza publikacja. Pomaga ona zaplanować proces szkolenia, ostrzega przed najczęstszymi błędami i wreszcie podpowiada, jak zdobyć dofinansowanie (co z pewnością zadowoli szefów).

Przedsiębiorcy coraz częściej słyszą o gospodarce opartej na wiedzy, jednak do nie-dawna oferta rynku szkoleń nie była dopasowana do potrzeb sektora małych i średnich firm. Dziś to się zmienia. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007–2013 pozwala finansować ponadregionalne i regionalne projekty szkoleń otwartych, a także projekty zamknięte, skierowane do konkretnych firm. W niniejszym przewodniku prezentujemy możliwości sfinansowania szkoleń ze środków PO KL.

Czym właściwie jest szkolenie? To jedna z metod inwestowania w kapitał ludzki, czyli w pracowników. Dobre szkolenie jest dostosowane do potrzeb firmy i osób w niej zatrudnionych, realizuje założone cele i jest efektywne. Istnieje silna zależność pomiędzy jakością zasobów ludzkich przedsiębiorstwa a jego konkurencyjnością na rynku. Dla-tego kadra zarządzająca firmami potrzebuje odpowiednich narzędzi do podnoszenia kwalifikacji pracowników i wiedzy, jak je wykorzystywać.

Oparcie procesu szkoleniowego wyłącznie na zasobach bardziej doświadczonego personelu wydaje się dziś niewystarczającą praktyką. W szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i w warunkach nasilającej się konkurencji proste odtwarzanie zasobów poprzez obowiązkowe szkolenia prowadzi do dewaluacji kompetencji pracowników, a w konsekwencji do osłabienia pozycji firmy na rynku. Tymczasem może się ona rozwijać tylko wtedy, gdy szkolenia personelu wyprzedzają pod względem efektywności bieżące potrzeby.

Szkolenia, doradztwo, coaching, e-learning czy warsztaty grupowe stwarzają pracownikom bogate możliwości podnoszenia kompetencji, a strategiczne podejście do inwestycji w kadry pomaga przedsiębiorstwu realizować jego cele biznesowe. Nie jest jednak sztuką po prostu wydawać pieniądze na szkolenia, sztuką jest inwestować je tak, by wydatki zaprocentowały w przyszłości. Wiele polskich firm zaniedbuje analizę potrzeb szkoleniowych i ewaluację szkoleń z obawy przed wzrostem kosztów, tracąc przez to możliwość rozwoju.